Raluca Iacob

reflective practioner working to support the value of public culture

Specificul regimului finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru acțiuni, proiecte sau programe culturale

| 0 comments

Primăria Municipiului București a pus în consultare publică pe 9 iulie 2018 un proiect de act normativ cu privire la Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bucuresti pentru activitati nonprofit de interes local in domeniile cultura, protectia mediului inconjurator, activitati de tineret, precum si Modelul de Contract Cadru de Finantare nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes local, potrivit Legii nr.350/2005.

În continuare public punctul de vedere pe care l-am trimis pe 23 iulie 2018, prin care atrag atenția asupra unor probleme și solicit organizarea unei dezbateri publice.

Cine dorește să trimită la rândul său un punct de vedere, o poate face până pe 24 iulie 2018, astfel:

———————————————-

Stimată doamnă / Stimate domn,

Cu privire la proiectul de Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bucuresti pentru activitati nonprofit de interes local in domeniile cultura, protectia mediului inconjurator, activitati de tineret, precum si Modelul de Contract Cadru de Finantare nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes local, potrivit Legii nr.350/2005, puse în consultare publică până la data de 24 iulie 2018, în calitate de președinte al Asociației MetruCub – resurse pentru cultură doresc să fac câteva observații și propuneri.

În ceea ce privește alocarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit în domeniul cultură, există o lege specială care guvernează regimul gestionării acestora de către autoritatea finanțatoare: Ordonanța 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.

În această situație, metodologia de alocare a fondurilor ar trebui să urmeze procedurile invocate de această reglementare. De altfel, Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu  modificările și completările ulterioare precizează acest lucru:

„Art. 3

(3) Regimul juridic instituit prin prezenta lege pentru finanțările nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de intervenție în caz de calamitate și de sprijinire a persoanelor sinistrate și nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale”.

Atrag atenția că cele două reglementări normează diferit unele aspecte importante care privesc regimul finanțărilor nerambursabile, aspecte care privesc, printre altele, definirea solicitanților eligibili; tipul acțiunilor finanțate; domeniul acțiunilor finanțate; principiile acordării fondurilor nerambursabile; conținutul propunerilor de proiecte; cheltuielile eligibile; depunerea propunerilor de proiecte; evaluarea propunerilor de proiecte; cofinanțarea atrasă de beneficiarul finanțării; comunicarea cu privire la desfășurarea procedurii de selecție, cât și cu privire la procedurile de comunicare cu solicitanții. În aceste condiții, este absolut necesar să se aplice prevederile specifice Ordonanței 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, conform specificațiilor legii.

Mă voi referi în continuare la cel mai grav aspect, pentru care luarea în considerare a legii speciale (Ordonanța 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale) este esențial:

În ce privește cofinanțarea atrasă de beneficiarul finanțării, propunerea de Regulament pusă în consultare publică prevede:

„Art. 17. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu cel puțin 10% din valoarea totală a finanțării, în numerar.

Art. 18 Finanțarea acordată de Municipiul București, prin Direcția Relația cu ONG, Sindicate și Patronate, în baza prezentului regulament, nu va putea fi folosită pentru acoperirea de către solicitant a cofinanțării sale într-un proiect cu finanțare publică românească (guvernamentale sau locală) sau din bugetul altor finanțatori, în cadrul unor licitații de proiecte similare cu prezenta.

Art. 19 Nu este permisă finanțarea activităților deja finanțate sau în curs de finanțare din fonduri publice, conform Legii nr. 350/2005, din alte finanțări publice, de la autorități / instituții românești sau străine, precum și din finanțări nerambursabile obținute în cadrul unor licitații de proiecte similare cu prezenta.”

Aceste prevederi vin în contradicție cu ceea ce reglementează Ordontanța 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, care menționează că:

Articolul 2

(1)  Acordarea de finanțări nerambursabile este condiționată de existența altor surse de finanțare, proprii sau atrase de beneficiar, în condițiile stabilite de autoritatea finanțatoare.

(2) Beneficiarii vor identifica posibilitățile de atragere a altor surse de finanțare, încheind contracte în condițiile legii.

(2^1) Sursele de finanțare atrase de beneficiar pot proveni și din contracte de parteneriat încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrative

(3) Producerea și/sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinanțată, în condițiile prezentei ordonanțe, de mai multe autorități finanțatoare.”

Cred că este nevoie de modificarea și clarificarea Regulamentului pentru a acomoda posibilitatea cofinanțării, în sensul Ordonanței 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale. În lipsa acestei modificări, proiectele, programele și acțiunile culturale finanțate vor avea de suferit, deoarece anvergura și calitatea acestora depinde de capacitatea beneficiarului de a convinge multiple autorități finanțatoare să co-finanțeze proiectul/programul/acțiunea culturală nonprofit.

De asemenea, consider că este nevoie de un Regulament și un Contract Cadru de Finantare nerambursabila a acțiunilor, proiectelor și programelor culturale nonprofit de interes local, care să fie întocmite în baza Ordonanței 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.

În acest sens, sugerez consultarea personalului ARCUB, care a gestionat sesiunile de acordare de finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale în ultimii ani într-un mod transparent și care a crescut calitatea procesului de evaluare și selecție și a proiectelor finanțate, de la an la an.

De altfel, ținând cont de specificul regimului de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru acțiuni/proiecte și programe culturale, consider că începând de anul viitor este important ca acestea să se organizeze din nou de către o instituție publică sau un serviciu public de interes local, cum este ARCUB. Modelul occidental profesionist de acordare a finanțărilor publice locale pentru cultură este acesta: nu autoritatea locală direct, ci o instituție separată gestionează fondurile destinate finanțării nerambursabile a proiectelor, programelor și acțiunilor culturale. Aceasta este de altfel și situția multor orașe din România care au ales calea îmbunătățirii realizării serviciilor publice la nivel local, acesta este viitorul. Cu tot respectul pentru personalul Primăriei Municipiului București, volumul mare de activități și servicii publice pe care acestea le gestionează, cât și comasarea acordării de finanțări pentru proiecte culturale cu cele de tineret, și de mediu nu consider că reprezintă o alternativă mai bună ci, din contră, una de natură să conducă la selecția unor proiecte mai slabe, cu un impact mai scăzut.

În final, solicit organizarea unei dezbateri publice, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, articolul 7, paragraf (9): „Autoritatea publica in cauza este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.”

Vă mulțumesc.

Cu stimă,

Raluca Iacob, președinte al Asociației MetruCub – resurse pentru cultură

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinCheck Our Feed